Gotowe mieszkania od 208
tys. zł - do odbioru już dziś!

2 pokoje od 238 tys. zł, 3 pokoje od 326 tys. zł.
Niskie koszty utrzymania mieszkania.
Zadzwoń: 91 483 06 85

Aby otrzymać oferty promocyjne
wypełnij formularz

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) jest POLNORD S A. z sie­dzibą w Warszawie (...) Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) jest POLNORD S A. z sie­dzibą w Warszawie, przy ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne. Oso­bie, któ­rej dane doty­czą przy­słu­guje praw wglądu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich popra­wia­nia, żąda­nia zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia danych oraz ich usu­nię­cia z bazy.